Terapia neurologopedyczna dla dorosłych w Krakowie

Terapia neurologopedyczna poprzedzona jest konsultacją/ diagnozą neurologopedyczną.  Obejmuje wywiad z klientem i rodziną, analizę dokumentacji medycznej, diagnozę neurologopedyczną z wykorzystaniem specjalistycznych testów, dostosowanych do zdiagnozowanych zaburzeń organicznych, na podstawie której można ocenić rodzaj, zakres i stopień zaburzeń mowy oraz opracować plan terapii.Terapia neurologopedyczna kierowana jest do osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, itp.) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej mowy i komunikacji.

W ramach terapii neurologopedycznej oferuję:

  • terapię osób dorosłych z afazją, po wypadkach komunikacyjnych, udarze mózgu, usunięciu guzów,
  • terapię dysartrii, z dysfunkcją w obrębie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego,
  • rehabilitację mowy osób z chorobami demielinizacyjnymi i demencyjnymi,

Terapia neurologopedyczna obejmuje min.:

  •  stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta,
  •  rozwijanie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, nazywania, dialogu i mowy opowieściowej,
  •  rozwijanie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji,
  •  reedukację umiejętności czytania i pisania.

Na życzenie klienta, gdy wymaga tego sytuacja (osoba leżąca lub niewychodząca z domu) zajęcia mogą odbywać się w domu osoby chorej, w obrębie Krakowa.