RODO POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest LOGOGLOBAL Usługi Logopedyczno-Edukacyjne Marta Krzywda, 30 – 017 Kraków ul. Wrocławska 66/D.
 2. W przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także realizacji przysługujących uprawnień, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe: Marta Krzywda, e-mail: logoglobal@wp.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, w tym „dane wrażliwe”, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonej w formie pisemnej zgody. W związku z ustawą RODO informuję, że:
 • wszystkie dane przekazywane podczas zapisu klienta na diagnozę logopedyczną/neurologopedyczną, badanie przesiewowe, terapię logopedyczną/neurologopedyczną bądź zajęcia edukacyjne takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy oraz wszelką prowadzoną dokumentację z przebiegu spotkań, konsultacji specjalistycznych, rozmów indywidualnych, wyników badań i tym podobnych przechowuję w sposób całkowicie bezpieczny, uniemożliwiający dostanie się do nich osób trzecich oraz ich wykorzystanie w celach innych niż powyższe.
 • przekazane mi przez Państwa dane poufne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, kserokopię dokumentacji medycznej i specjalistycznej) wykorzystuję wyłącznie do rzetelnego wykonywania usług oraz do informowania Państwa o przebiegu terapii, zajęć, planowanym spotkaniu, potrzebie dodatkowych konsultacji bądź do kontaktu telefonicznego, gdy jest on niezbędny w celu zmiany realizacji zajęć z jakichkolwiek powodów (konieczność zmiany terminu lub godziny spotkania, odwołanie spotkania, spóźnienia itp.).
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych osoby poniżej 13 r.ż., zgodę na ich przetwarzanie wyraża przedstawiciel ustawowy/prawny opiekun małoletniego.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Podanie danych osobowych jest obligatoryjnym warunkiem rozpoczęcia zajęć. W przypadku odmowy podania niezbędnych danych osobowych, zajęcia nie odbędą się.
 3. Dane osobowe przetwarzane i wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji oferowanych usług logopedycznych i edukacyjnych, zawierania i realizacji umów, w tym także w celu realizacji płatności, rezerwacji zajęć, koordynacji grafiku zajęć na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów (pkt. 6), w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Po realizacji celów, dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok, a następnie zostaną bezpowrotnie zniszczone.
 • dane osób, które zakończyły terapię logopedyczną lub ją przerwały będą trwale usuwane po upływie 1 roku od daty ostatniego spotkania, do tego czasu mają Państwo prawo do uzyskania kserokopii pełnej dokumentacji prowadzonej w czasie trwania terapii.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane te dotyczą jak też jej przedstawicielowi ustawowemu/prawnemu opiekunowi przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
 2. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy (art. 17 ust. 1 RODO)
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy (art. 18 ust. 1 RODO):
 4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 ust.1 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 ust. 1 RODO).
 5. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Przy czym cofnięcie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem (art. 7 ust. 3 RODO).