Usługi logopedyczne i neurologopedyczne

Konsultacja i terapia logopedyczna

Konsultacja logopedyczna obejmuje wywiad z Rodzicami, dotyczący dotychczasowego rozwoju dziecka, badanie rozumienia i nadawania mowy, ocenę budowy aparatu artykulacyjnego oraz funkcji prymarnych (min. oddychania, połykania), badanie artykulacji i słuchu mownego. Jeżeli jest to możliwe kończy się diagnozą logopedyczną i ustaleniem planu terapii lub zaleceniami.

Czasami w celu poszerzenia diagnozy konieczne jest wykonanie dodatkowych badań lub  wizyta u innego specjalisty (laryngologa, audiologa, ortodonty, fizjoterapeuty). Terapia logopedyczna, poprzedzona konsultacją logopedyczną, jest skierowana do dzieci, młodzieży z wadami wymowy, zaburzeniami wyrazistości mowy, opóźnionym rozwojem mowy. W ramach zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia wstępne (min. usprawnianie warg i języka, oddychania, połykania, ćwiczenia głosowe, ćwiczenia słuchu mownego) z wykorzystaniem terapii miofunkcjonalnej. Ćwiczenia te rozbudowuje się lub zawęża w zależności od potrzeb, przyczyn i rodzaju wady wymowy. Następnie prowadzone są ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy oraz ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

W zaburzeniach miofunkcjonalnych napięcie mięśni i wzorce ruchowe mięśni jamy ustnej są zaburzone w taki sposób, że może wystąpić nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, nieprawidłowy wzorzec połykania i oddychania.

Prawidłowe połykanie, pozycja spoczynkowa języka podczas oddychania przez nos wspomagają tworzenie warunków niezbędnych do prawidłowej artykulacji czyli skracają w sposób znaczny czas terapii logopedycznej, przeciwdziałają tworzeniu się wad zgryzu oraz pozwalają uniknąć długotrwałego leczenia ortodontycznego.

Niewłaściwy sposób połykania może z kolei prowadzić do niewspółosiowości zębów, napięcia okolicy twarzy, problemów ze stawami żuchwy i nawrotów wad zgryzu, po dopasowaniu zębów do żuchwy. Terapia miofunkcjonalna może być więc konieczna w przypadku leczenia ortodontycznego.

Konsultacja i terapia neurologopedyczna

Konsultacja neurologopedyczna obejmuje wywiad z klientem i rodziną, analizę dokumentacji medycznej, diagnozę neurologopedyczną z wykorzystaniem specjalistycznych testów, dostosowanych do zdiagnozowanych zaburzeń organicznych, na podstawie której można ocenić rodzaj, zakres i stopień zaburzeń mowy oraz opracować plan terapii.

Terapia neurologopedyczna dzieci i dorosłych kierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych itp.) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej mowy i komunikacji.

W ramach terapii neurologopedycznej oferuję:

  • terapię osób dorosłych z afazją, po wypadkach komunikacyjnych, udarze mózgu, wylewie, usunięciu guzów,
  • terapię dysartrii, z dysfunkcją w obrębie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego,
  • rehabilitację mowy osób z chorobami demielinizacyjnymi i demencyjnymi,
  • terapię dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji.

Terapia neurologopedyczna obejmuje min.:

  •  stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta,
  •  rozwijanie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, nazywania, dialogu i mowy opowieściowej,
  •  rozwijanie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji,
  •  reedukację umiejętności czytania i pisania.

Na życzenie klienta, gdy wymaga tego sytuacja (osoba leżąca lub niewychodząca z domu) zajęcia mogą odbywać się w domu osoby chorej, w obrębie Krakowa.

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy od 1 do 3 roku życia

Zajęcia wspomagające rozwój mowy dla dzieci od 1 do 3 roku życia to spotkania ogólnorozwojowe, pobudzające do komunikacji werbalnej, podczas, których dziecko doskonali czynności prymarne ( oddychanie, połykanie, żucie), ćwiczy aparat mowy i słuch, poszerza zasób słownictwa, usprawnia małą i   dużą   motorykę oraz  koordynację wzrokowo- ruchową, kształtuje   schemat     ciała i przestrzeni.

Logopedia dla dzieci dwujęzycznych i obcokrajowców

Program ćwiczeń dla dzieci uwzględnia specyficzne problemy i potrzeby konkretnego dziecka i obejmuje: sposób artykulacji,  sylaby akcentowane/nieakcentowane,  nagłos, wygłos, zbitki spółgłoskowe,  rozwijanie mowy i komunikacji oraz funkcji słuchowych.

Korygowanie wad wymowy obcokrajowców to  przybliżanie tajników polskiej wymowy,  praca nad właściwym brzmieniem polskich głosek i wyrazów, korekta obcego akcentu.

Логопедія для дітей-білінгвів та іноземців

Програма вправ для дітей враховує конкретні проблеми та потреби конкретної дитини та включає: спосіб артикуляції, наголошені/ ненаголошені склади,  початок, голос, групи приголосних, розвиваються мовленнєво-комунікативні та слухові функції.

Виправлення вад мовлення іноземців – це знайомство з секретами польської вимови, робота над правильним звучанням польських звуків і слів, виправлення іноземного акценту.

Logopädie für zweisprachige Kinder und Ausländer

Ein Bewegungsprogramm für Kinder berücksichtigt die spezifischen Probleme und Bedürfnisse eines bestimmten Kindes und beinhaltet: Artikulationsweise,

betonte / unbetonte Silben, Ansatz, Stimme, Konsonantengruppen,

Entwicklung von Sprach- und Kommunikations- und Hörfunktionen.

Sprachfehler von Ausländern korrigieren: Einführung in die Geheimnisse der polnischen Aussprache,  Arbeiten am richtigen Klang polnischer Laute und Wörter, Korrektur des ausländischen Akzents.