Usługi dla placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli, szkół, klubów malucha

Logopedyczne badania przesiewowe

Mają charakter profilaktyczny, to forma wstępnej diagnozy, celem ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego dzieci, aby umożliwić podjęcie terapii logopedycznej na jak najwcześniejszym etapie i zapobiec utrwalaniu się nieprawidłowych nawyków, które mogą niekorzystnie wpływać na rozwój i funkcjonowanie dziecka.

Całościowe badanie logopedyczne

Całościowe badanie logopedyczne obejmuje:

 • szczegółowy wywiad logopedyczny dotyczący dotychczasowego rozwoju dziecka,
 • badanie rozumienia i mówienia,
 • badanie artykulacji,
 • badanie/ ocena budowy i  sprawności narządów artykulacyjnych,
 • badanie funkcji oddychania, odgryzania, gryzienia, żucia i połykania,
 • badanie słuchu fizycznego (orientacyjne)
 • badanie słuchu fonemowego,
 • badanie kinestezji artykulacyjnej,
 • badanie pamięci słownej,
 • badanie lateralizacji
 • badanie czytania i pisania (w przypadku dzieci starszych).

Jeżeli jest to możliw,e kończy się diagnozą logopedyczną i ustaleniem planu terapii lub zaleceniami. Czasami konieczne jest wykonanie dodatkowych badań lub  wizyta u innego specjalisty (laryngologa, audiologa, fizjoterapeuty, psychologa)

Indywidualna terapia logopedyczna

Indywidualna terapia logopedyczna obejmuje:

Ćwiczenia wstępne:

 • normalizacja funkcji prymarnych (oddychania, żucia, połykania), usprawnianie warg i języka, podniebienia miękkiego,
 • ćwiczenia fonacyjne (głosowe),
 • ćwiczenia słuchu mownego.

Ćwiczenia te rozbudowuje się lub zawęża w zależności od potrzeb, przyczyn i rodzaju wad wymowy.

Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

 • wywoływanie głoski w izolacji,
 • utrwalanie głoski korygowanej w logotomach, wyrazach (w nagłosie, śródgłosie, wygłosie),
 • ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach, wyliczankach,
 • automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej.

Ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

Zajęcia logorytmiczne: Raz, dwa, trzy … mówisz Ty!

Zajęcia logorytmiczne wykorzystują elementy gimnastyczne oraz muzyczne. Mają na celu kształcenie i sprawne wykonywanie ruchu, a co za tym idzie, wyrabiają szybką orientację w czasie i przestrzeni, umiejętność koncentracji uwagi, zmuszają do sprawniejszego myślenia. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom prowadzonym w formie zabaw każde dziecko poprawi sprawność aparatu artykulacyjnego, nauczy się poprawnego sposobu oddychania, rozwinie prawidłową artykulację głosek, poszerzy zasób słownictwa, nauczy się słuchać ze zrozumieniem, usprawni małą i dużą motorykę, usprawni słuch fonemowy, chętniej będzie podejmować aktywność werbalną, nauczy się pracować w zespole, nauczy się łączyć elementy ruchowe, słuchowe, oddechowe, słowne i muzyczne, by rozwijać mowę.

Zajęcia grupowe (4-6 osób) dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną

Metoda symultaniczno – sekwencyjna wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami. Skierowana jest do dzieci, które nie umieją jeszcze czytać lub do tych, które mają problemy z czytaniem (zagrożonych dysleksją), również dla dzieci bez problemów edukacyjnych. 

Zajęcia oprócz ćwiczeń w czytaniu, obejmują ogólnorozwojowe ćwiczenia przygotowawcze: wzrokowe – ponieważ wszystkie działania dziecka odbywają się pod kontrolą wzroku, a poziom umiejętności analizy i syntezy wzrokowej stanowi podstawę uczenia się czytania i pisania, – ćwiczenia operacji myślowych: szeregowanie i odtwarzanie sekwencji , ćwiczenia pamięci symultanicznej (zapamiętywanie całościowe) i sekwencyjnej (linearny sposób zapamiętywania), rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania.

Zajęcia indywidualne lub grupowe do 4 osób.

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy

Zajęcia wspomagające rozwój mowy dla dzieci do 3 roku życia to program profilaktycznych spotkań ogólnorozwojowych, pobudzający do komunikacji werbalnej, rozwijający umiejętności społeczne oraz motoryczne dziecka. Zajęcia   mają   formę   edukacyjnej   zabawy i atrakcyjnych ćwiczeń.  Podczas zajęć dzieci doskonalą czynności oddychania, ćwiczą aparat mowy, poszerzają zasób słów, poddawane są treningowi słuchowemu, usprawniają małą i   dużą motorykę oraz  koordynację wzrokowo- ruchową, kształtują   schemat ciała i przestrzeni.