Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego – APD (ang. Auditory Processing Disorder), Ośrodkowe Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego – CAPD (ang. Central Auditory Processing Disorder ) lub Ośrodkowe Zaburzenia Słuchowe – CAP (ang. Central Auditory Pathology) to zakłócenia pracy zmysłu słuchu na poziomie Centralnego Układu Nerwowego, przy prawidłowym słuchu fizjologicznym, prawidłowych wynikach badań audiometrii tonalnej i testów elektrofizjologicznych. APD mogą występować jako zaburzenia rozwojowe lub nabyte – jako konsekwencja urazów głowy i mózgu, chorób neurologicznych, ubytków słuchu, jako konsekwencja starzenia się. Dzieci, młodzież i dorośli z APD (CAPD, CAP) dobrze rozpoznają natężenie dźwięku, ich słuch fizjologiczny jest prawidłowy, „słyszą, ale nie słuchają” toteż mogą mieć trudności z:

 • rozumieniem mowy w hałasie,
 • rozumieniem dłuższych wypowiedzi, pytań, instrukcji,
 • poprawną pisownią i ortografią, przy bogatym słownictwie,
 • uczeniem się w oparciu o słuch, robieniem notatek ze słuchu,
 • utrzymaniem uwagi na zadaniu, podzielnością uwagi słuchowej,
 • szybką reakcją na bodziec słuchowy.

Diagnozą zaburzeń przetwarzania słuchowego zajmuje się audiolog i logopeda, a jeśli to konieczne również psycholog.
Badania wstępne przesiewowe można wykonać, korzystając ze strony: https://neuroflow.pl w zakładce/ Dla Rodziców /Czy moje dziecko ma APD?

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków mowy, dźwięków otoczenia, rytmów.

Objawy opóźnień i zaburzeń percepcji słuchowej w zakresie:

 • mowy – opóźniony rozwój mowy, trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych (np. nad, pod, za) oraz związków czasowo – przestrzennych (np. potem, przedtem), wadliwa wymowa głosek,
 • słuchu muzycznego – trudności z zapamiętywaniem i odtwarzaniem sekwencji dźwiękowych i rytmicznych, gorsza pamięć muzyczna,
 • słuchu fonemowego i fonetycznego – trudności z różnicowaniem głosek podobnych brzmieniowo (np. p – b, t – d, k –g) oraz z opanowaniem prawidłowego akcentu w języku obcym,
 • analizy i syntezy – trudności w analizie sylabowej i głoskowej wyrazu (np. komolotywa zamiast lokomotywa, pacyk zamiast pajacyk, mimilutki zamiast milutki),
 • pisania ze słuchu – zastępowanie liter, opuszczanie liter, dodawanie liter (np. paczyka zamiast paczka), przestawianie liter,
 • czytania – trudności w nauce czytania i rozumieniu czytanych treści, wolne tempo czytania, zniekształcanie i zgadywanie wyrazów,
 • pamięci słuchowej – trudności w: zapamiętywaniu tekstów wierszy, piosenek, opanowaniu pamięciowym tabliczki mnożenia, rozumieniu dłuższych poleceń słownych i wypowiedzi, zapamiętaniu nowego słownictwa z języka obcego,
 • koncentracji uwagi – duża męczliwość przy słuchaniu, dłuższy czas wykonywania zadań podawanych drogą słowną bez możliwości kontroli wzrokowej*.

_____
*M. Faciszewska, Percepcja słuchowa. Przewodnik metodyczny, s. 18-22, Learnetic SA, Gdańsk, 2018.