SEPLENIENIE MIĘDZYZĘ BOWE

Podczas realizacji głosek: s, z, c, dz lub sz, ż, cz, dż lub ś, ź, ć, dź język wsuwany jest między zęby.

SEPLENIENIE BOCZNE

Podczas wymawiania głosek s, z, c, dz lub sz, ż, cz, dż lub ś ź, ć, dź język jest ułożony niesymetrycznie i strumień powietrza uchodzi prawą bądź lewą stroną (bokiem). Powstaje nieprzyjemne, charakterystyczne brzmienie („mowa Kaczora Donalda”).

SEPLENIENIE PROSTE= PARASYGMATYZM

Dotyczy głosek s, z, c, dz lub sz, ż, cz, dż lub ś, ź, ć, dź; mogą one być zastępowanie, np. szkoła=skoła, czapka=capka=ćapka.

KAPPACYZM/GAMMACYZM

Głoski k oraz g zastępowanie są odpowiednio przez głoski t oraz d, np. kot=tot, kogut=taczta, kaczka=taczta.

MOWA BEZDŻWIĘCZNA

Głoski dźwięczne zastępowane są przez ich bezdźwięczne odpowiedniki: p=b, t=d, f=w, s=z, sz=ż, ź=ś, dź=ć, … np. dom=tom, woda=fota, koza=kosa, góra= kóra, półka=bułka itp.

RERANIE, PARAROTACYZM

Głoska r jest zastępowana głoską l lub j, np. ryba=jiba, rower=lowel; zdarzają się też nieprawidłowe realizacje głoski r, np. r „francuskie”, r wargowe, r tylnojęzykowe

NOSOWANIE                                                                                                                         Nosowe brzmienie głosek ustnych (wrażenie kataru, zatkanego nosa) lub trudności w realizacji głosek nosowych, np. m(b), n(d), ą(oł), ę(eł).

OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY

Niższa sprawność językowa dotycząca zarówno mówienia, jak i rozumienia mowy.

JĄKANIE

Częste powtórzenia, przedłużanie dźwięków, sylab, słów lub częste zawahania lub pauzy zakłócające płynną mowę.

RODZICU, jeżeli zauważyłeś nieprawidłowości w mowie dziecka (mówienie, rozumienie) skontaktuj się z logopedą. Pamiętaj, że nauka mowy i wymowy nie powinna ograniczać się tylko do zajęć z logopedą. Praca z dzieckiem w formie zabawy musi być kontynuowana w ciągu całego dnia. Na sukces dziecka pracujesz TY i ONO.

__________________________________

https://logopeda.org.pl